Kanon

Kanon Kanon : 1112 .
K.o. Kanon : 1150 .
Norwegian Wood Kanon : 2608 .