Kanon Kanon : 1830 .
K.o. Kanon : 1105 .
Norwegian Wood Kanon : 1229 .

Kanon