Musk Alyssa Ashley : 1893 .
White Musk Alyssa Ashley : 2034 .
Fizzy Alyssa Ashley : 2095 .
Vanilla Alyssa Ashley : 3191 .